Privacyverklaring

Staal Straal BV, gevestigd aan Ohmweg 10, 9503 GW te Stadskanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Staal Straal B.V.
Ohmweg 10
9503 GW Stadskanaal
(085) 088 67 20

info@staalstraalbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Staal Straal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie)
 • Locatiegegevens
 • Bestelgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staalstraalbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Staal Straal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Opmaken van een offerte
 • Opmaken van een factuur
 • Contactmomenten
 • Wij maken gebruik van sociale media o.a. Facebook en Instagram. Wij gebruiken hierin alleen uw gegevens (bijvoorbeeld foto's), na toestemming van de betreffende klant

Geautomatiseerde besluitvorming

Staal Straal B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Staal Straal B.V. tussen zit)

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

Staal Straal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder beschrijven wij voor de verschillende
soorten persoonsgegevens waarom wij deze bewaren.

 • Opmaken van een offerte
 • Opmaken van een factuur
 • Contactmomenten
 • Wij maken gebruik van sociale media o.a. Facebook en Instagram. Wij gebruiken hierin alleen uw gegevens (bijvoorbeeld foto's), na toestemming van de betreffende klant

Delen van persoonsgegevens met derden

Staal Straal B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Staal Straal B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij
persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering
van de dienst door deze andere partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Staal Straal B.V. gebruikt alleen functionele cookies. Staalstraal gebruikt deze cookies om
statistieken bij te houden over hoe de website bezocht wordt, daarbij worden geen persoonsgegevens
gebruikt.

cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Staal Straal B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@staalstraalbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.

Staal Straal B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Staal Straal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@staalstraalbv.nl

Privacyverklaring website

Staal Straal B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u die zelf aan ons
verstrekt. U geeft ons dan daarmee toestemming om deze gegevens te verwerken.

Voor welke orden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Staal Straal B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
  zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te
kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van
factuurgerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist.